Cả nhà tư vấn mình với. Chi phí phát sinh 2017, hồ sơ nghiệm thu 2017. Nhưng hoá…

Cả nhà tư vấn mình với. Chi phí phát sinh 2017, hồ sơ nghiệm thu 2017. Nhưng hoá đơn xuất 2018(vì 2018 mới đăng ký phát hành hoá đơn). Để can đối chi phí 2017 thì tạm tính doanh thu 2017 như thế nào ạ. (Khách hàng chưa trả tiền).

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà tư vấn mình với. Chi phí phát sinh 2017, hồ sơ nghiệm thu 2017. Nhưng hoá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *