Quy chế tính và chi hoa hồng mối giới: Dành riêng cho các bạn thường xuyên chi …

Quy chế tính và chi hoa hồng mối giới:

Dành riêng cho các bạn thường xuyên chi hoa hồng môi giới. Tên công ty đã được thay đổi cho phù hợp.

Điều quan trọng muốn nói là NHỚ khấu trừ tiền thuế TNCN.

Người Việt Nam : 10%
Người Hải ngoại : 20%

Chúc mừng năm mới

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *