phí chuyển tiền các bác hạch toán vào đâu đấy? Nếu nhiều có được cho vào giá vốn…

phí chuyển tiền các bác hạch toán vào đâu đấy? Nếu nhiều có được cho vào giá vốn hàng bán không nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 27, 2018

account_box admin

One thought on “phí chuyển tiền các bác hạch toán vào đâu đấy? Nếu nhiều có được cho vào giá vốn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *