Hợp đồng tháng 12/17 mới ký có đưa chi phí lương công nhân t11/17 vào 622 được k…

Hợp đồng tháng 12/17 mới ký có đưa chi phí lương công nhân t11/17 vào 622 được ko mn ? (Do hợp đồng t12 họ mới ký nhưng thực tế đã mua vật tư và bắt đầu thi công từ t11 rồi. Tức hợp đồng chưa ký đã làm).

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 26, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *