E đăg ký người phụ thuộc lần đầu, e để giảm trừ từ thág 3/2017 . giờ e muốn làm …

E đăg ký người phụ thuộc lần đầu, e để giảm trừ từ thág 3/2017 . giờ e muốn làm từ thág 1/2017 thì điều chỉnh sao cả nhà? Lần đầu e làm cả nhà chỉ giúp e nhé


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

2 thoughts on “E đăg ký người phụ thuộc lần đầu, e để giảm trừ từ thág 3/2017 . giờ e muốn làm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *