Giúp e với:q3/2016 kê khai hdbr thiếu( tiền thuế :17.325.453).đến bay h e zo làm…

Giúp e với:q3/2016 kê khai hdbr thiếu( tiền thuế :17.325.453).đến bay h e zo làm thi phat hiện ra.vậy e vào lại q3/2016 làm to khai bo sug .nên chon mục điều chỉnh tăng.hay giảm để điền só tiền trên.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 23, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *