Nhiều bạn kế toán thật bất lịch sự khi chia sẻ vào hội các trang bán hàng online để mong lợi ích cá nhân .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet