E làm BCTC nhưng trên HTKK 3.8.0 k có Bộ BCTC theo TT133. A(c) nào có mẫu bộ BCT…

E làm BCTC nhưng trên HTKK 3.8.0 k có Bộ BCTC theo TT133. A(c) nào có mẫu bộ BCTC theo TT133 k cho e xin với ạ. E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 11, 2018

account_box admin

4 thoughts on “E làm BCTC nhưng trên HTKK 3.8.0 k có Bộ BCTC theo TT133. A(c) nào có mẫu bộ BCT…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *