TRẢ LỜI VỀ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN THU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ – GIẢI …


TRẢ LỜI VỀ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN THU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ – GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH ONLINE – CTTĐT CHÍNH PHỦ
=========================================
Hỏi: Thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp thuế điện tử
Chi tiết câu hỏi :
Tôi nộp thuế môn bài điện tử nhưng ghi sai mã nội dung kinh tế (mã NDKT 2863 thành NDKT 1701), nhưng nội dung nộp vẫn ghi nộp thuế môn bài. Xin hỏi, tôi có thể đề nghị điều chỉnh được không? Nếu được cần làm thủ tục gì?
Trả lời :
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:
Tại Khoản 2a, Điều 17, Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa quy định xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế:

“2. Thực hiện tra soát và Điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách Nhà nước

a) Đối với người nộp thuế

Trường hợp người nộp thuế phát hiện khai không chính xác các thông tin trên chứng từ nộp thuế, người nộp thuế phối hợp với ngân hàng/cơ quan kho bạc Nhà nước phục vụ người nộp thuế để xử lý sai sót trong việc nộp tiền vào ngân sách.

Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến Khoản nộp ngân sách Nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị Điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp bà Duyên đã nộp thuế môn bài (bằng hình thức điện tử) nhưng trên giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước ghi sai mã NDKT thì bà lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS) gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, căn cứ vào thư rà soát của bà và chứng từ liên quan, cơ quan thuế quản lý sẽ có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định.
Nguồn: CTTĐT Chính Phủ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 8, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *