Cả nhà có ai giúp em được không ạ Khi em đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 1 bé SN …

Cả nhà có ai giúp em được không ạ
Khi em đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 1 bé SN 2001 , nhưng bé chưa có CMND thì hệ thống báo lỗi như vậy . Kiểu như bắt điền ấy . Như vậy phải làm sao ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà có ai giúp em được không ạ Khi em đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 1 bé SN …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *