Chủ đề: BCTC Mẫu số B01a-DNN thông tư 133. Các anh chị cho hỏi chỉ tiêu 417 Lợi …

Chủ đề: BCTC Mẫu số B01a-DNN thông tư 133.
Các anh chị cho hỏi chỉ tiêu 417 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đối với doanh nghiệp bị lỗ 2 năm liên tiếp sẽ điền như thế nào?
Vì đầu năm sẽ có bút toán kết chuyển Nợ 4212 / Có 4211.
mà theo như thông tư 133 chỉ ghi là: “- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 417)
Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế chưa phân phối tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 421. Trường hợp TK 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).”
Nếu như vậy có nghĩa mình sẽ ghi cả số lỗ đã chuyển giao đúng không?
Nhưng theo mình thấy thì trên BCTC đã có cột số đầu năm thể hiện lỗ năm ngoái rồi. Hơn nữa ghi cả lỗ năm trước như vậy sẽ không khớp với mã số 30 trên BC KQHĐKD.
Cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

One thought on “Chủ đề: BCTC Mẫu số B01a-DNN thông tư 133. Các anh chị cho hỏi chỉ tiêu 417 Lợi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *