Các cao nhân cho em hỏi trên hoá đơn ghi tháng 6 bây giờ em có được hạch toán kh…

Các cao nhân cho em hỏi trên hoá đơn ghi tháng 6 bây giờ em có được hạch toán không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

One thought on “Các cao nhân cho em hỏi trên hoá đơn ghi tháng 6 bây giờ em có được hạch toán kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *