Cả nhà giúp mình! Tình hình là cty mình ký hd thi công xây dựng bao gô…

Cả nhà giúp mình!
Tình hình là cty mình ký hd thi công xây dựng bao gồm vật tư cho cty A (thực tế chỉ thi công k cung cấp vật tư, ông phó gd cty đứng ra cung cấp vật tư và sẽ đảm bảo hd vật tư cho cty mình ) mà ông phó gd cty A có cty riêng là ng đứng ra làm hd , giờ ông kêu cty mình làm thêm 1 hd thi công y như với cty A thì đc không? Làm hd để ông xuất hd trừ thuế cho cty mình, mà sao lại xuất hd trùng ctr và cùng nội dung đc??? Cám ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *