Mức phạt do k nộp bc tình hình sd hóa đơn của 2 quý mà các hóa đơn này chưa sử d…

Mức phạt do k nộp bc tình hình sd hóa đơn của 2 quý mà các hóa đơn này chưa sử dụng thì có xin tình tiết giảm nhẹ đc k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mức phạt do k nộp bc tình hình sd hóa đơn của 2 quý mà các hóa đơn này chưa sử d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *