Phạt chậm nộp thuế TNDN : 0.03% hay 0.05%/ngày chậm. Theo mình biết thì tính nộ…

Phạt chậm nộp thuế TNDN : 0.03% hay 0.05%/ngày chậm.

Theo mình biết thì tính nộp phạt mới là 0.03%/ ngày chậm (18.176.623×0.03%x58 ngày= 316.273 đ).

Nhưng phần mềm HTKK 3.4.6 vẫn tính 0.05%/ngày chậm và cơ quan thuế cũng vẫn nhắc nợ theo tỉ lệ này. (18.176.623×0.05%x58 ngày= 527.122 đ)

Có nhẽ nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 7, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Phạt chậm nộp thuế TNDN : 0.03% hay 0.05%/ngày chậm. Theo mình biết thì tính nộ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *