Bắt đầu mua hóa đơn từ 29/10, thì có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý …

Bắt đầu mua hóa đơn từ 29/10, thì có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 3 không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 30, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Bắt đầu mua hóa đơn từ 29/10, thì có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *