Mn ơi báo cáo tình hình sử dụng hoa đơn mẫu BC26/AC khi nôp điện tử vẫn chưa có …

Mn ơi báo cáo tình hình sử dụng hoa đơn mẫu BC26/AC khi nôp điện tử vẫn chưa có thông báo bước 2 của TCT đúng k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 21, 2017

account_box admin

17 thoughts on “Mn ơi báo cáo tình hình sử dụng hoa đơn mẫu BC26/AC khi nôp điện tử vẫn chưa có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *