Token vẫn còn hạn tận đến năm 2018 sao nhà mạng cứ gọi điện báo là Tổng cục thuế…

Token vẫn còn hạn tận đến năm 2018 sao nhà mạng cứ gọi điện báo là Tổng cục thuế nâng cấp đường truyền lên phải nâng cấp gói hoặc dọa hết hạn của token! Nghĩa là sao mọi người? Ai có bị như mình không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Token vẫn còn hạn tận đến năm 2018 sao nhà mạng cứ gọi điện báo là Tổng cục thuế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *