Các anh chị cho e hỏi ạ? Công ty ABC ngành nghề la tư vấn thiết kế, năm 2014 có …

Các anh chị cho e hỏi ạ?
Công ty ABC ngành nghề la tư vấn thiết kế, năm 2014 có công trình abcd tu vấn thiét kế với UBND x nghiệm thu tháng 5/2014 nhưng chưa có tiền chuyển cho Công ty ABC, kế toán ABC không viết hoá đơn VAT
năm 2016 có đoàn thanh tra thuế thanh tra công trình abcd, bị fat vì k viết hoá đơn thời điểm nghiệm thu fat bao gồm thuế VAT+ TNDN+nộp chậm +phạt
tháng 9/2017 UBND x chuyển tiền cho Công ty ABC và yêu câu viết hoá đơn VAT cho UBND x
Kế toán viết HD VAT số 1234567 tại thời điểm hiện tại tháng 9/2017 vậy kê khai thuế va BC SD HĐ nhu thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 11, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi ạ? Công ty ABC ngành nghề la tư vấn thiết kế, năm 2014 có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *