Ngày mai bên mình tiếp đoàn thanh tra rồi. Huhu.. Mọi người ai có chút kinh nghi…

Ngày mai bên mình tiếp đoàn thanh tra rồi. Huhu.. Mọi người ai có chút kinh nghiệm truyền cho em với. Em mới thanh tra lần đầu. Chưa biết gì hết.????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 10, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Ngày mai bên mình tiếp đoàn thanh tra rồi. Huhu.. Mọi người ai có chút kinh nghi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *