Mính nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN mà hệ thống báo như này là thế nào, ai biế…

Mính nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN mà hệ thống báo như này là thế nào, ai biết chỉ dùm mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 24, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Mính nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN mà hệ thống báo như này là thế nào, ai biế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *