Anh chị trong Group cho em hỏi. Công ty em bên lĩnh vực thương mại. Nếu thanh to…

Anh chị trong Group cho em hỏi. Công ty em bên lĩnh vực thương mại. Nếu thanh toán tiền mua hàng chậm khoảng 1 tháng so với thời hạn thanh toán trong hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp. Thì giá vốn hàng bán bên em có được thuế chấp nhận là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 6, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị trong Group cho em hỏi. Công ty em bên lĩnh vực thương mại. Nếu thanh to…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *