Anh/Chị cho Em hỏi: Trên tờ khai 01/GTGT, số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển …

Anh/Chị cho Em hỏi:
Trên tờ khai 01/GTGT, số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau (43) của tháng 01/16 vd là : 10đ, sang tháng 02/16, 10đ này bị đưa vào chỉ tiêu 38 chưa không phải 22. như vậy có được không ?
Nếu không được thì Em phải điều chỉnh như thế nào vì từ năm 2016 đến nay..
Em cám ơn Anh/Chị trước.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *