Hóa đơn bán hàng thông thường mã số thuế bị tô như vậy có nhận được ko cả nhà ơi…

Hóa đơn bán hàng thông thường mã số thuế bị tô như vậy có nhận được ko cả nhà ơi?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Hóa đơn bán hàng thông thường mã số thuế bị tô như vậy có nhận được ko cả nhà ơi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *