Em đang nộp mẫu 08 qua mạng cho Sở Đầu Tư,tải fiel lên hết mà nộp không dược nó …

Em đang nộp mẫu 08 qua mạng cho Sở Đầu Tư,tải fiel lên hết mà nộp không dược nó báo lỗi màu đỏ, cái này là lỗi gì ạ, ai đã gặp rồi chỉ em cách gởi với,
Thank cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

One thought on “Em đang nộp mẫu 08 qua mạng cho Sở Đầu Tư,tải fiel lên hết mà nộp không dược nó …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *