Sao họ xuất hoá đơn cho bên em mà thông tin bên em lại không có nhỉ…

Sao họ xuất hoá đơn cho bên em mà thông tin bên em lại không có nhỉ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 26, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Sao họ xuất hoá đơn cho bên em mà thông tin bên em lại không có nhỉ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *