Lưu trữ bị mất hóa đơn đầu vào nguyên năm 2014. Tính sao đây a?…

Lưu trữ bị mất hóa đơn đầu vào nguyên năm 2014. Tính sao đây a?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 26, 2017

account_box admin

20 thoughts on “Lưu trữ bị mất hóa đơn đầu vào nguyên năm 2014. Tính sao đây a?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *