Anh chị cho em hỏi: Hạch toán sổ phụ Ngân hàng tài khoản USD vào phần mềm kế toá…

Anh chị cho em hỏi:
Hạch toán sổ phụ Ngân hàng tài khoản USD vào phần mềm kế toán thì hạch toán theo đơn vị là USD hay quy ra VND. Nếu quy ra VND thì vào google tra tỷ giá ngày đó ạ?
Ví dụ: trên sổ phụ ghi là: công ty A mua 1000USD thanh toán ứng trước tiền hàng (trên sổ phụ ngân hàng ghi có 1122 :1000USD thì khi vào phần mềm hạch toán như thế nào ah?
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 26, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị cho em hỏi: Hạch toán sổ phụ Ngân hàng tài khoản USD vào phần mềm kế toá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *