Chào các bạn! Mình có thắc mắc vấn đề và muốn hỏi như sau: Việc cung cấp chứng …

Chào các bạn!
Mình có thắc mắc vấn đề và muốn hỏi như sau:
Việc cung cấp chứng thư thực hiện hợp đồng và chứng thư tạm ứng trong các hợp đồng thi công xây lắp có phải bắt buộc không? Nếu không bắt buộc thì nó được quy định các văn bản nào của Nhà nước ( Vì hiện nay theo TT 07/2015/TT-NHHH ký ngày 25/6/2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng và TT 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN không nói rõ là bắt buộc hay là không)?
Cảm ơn các bạn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 21, 2017

account_box admin

One thought on “Chào các bạn! Mình có thắc mắc vấn đề và muốn hỏi như sau: Việc cung cấp chứng …”

  • Do hợp đồng 2 bên quy định thôi bạn. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải thực hiện vì đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *