Hình như cái chứng từ này không được trừ khi tính thuế TNDN phải không mọi người…

Hình như cái chứng từ này không được trừ khi tính thuế TNDN phải không mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 14, 2017

account_box admin

17 thoughts on “Hình như cái chứng từ này không được trừ khi tính thuế TNDN phải không mọi người…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *