Minh gửi Thông báo phát hành hoá đơn mà bên thuế k có phản hồi gì thì sử dụng dc…

Minh gửi Thông báo phát hành hoá đơn mà bên thuế k có phản hồi gì thì sử dụng dc k ak. Có cần lên trực tiếp cơ quan thuế k A

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 7, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Minh gửi Thông báo phát hành hoá đơn mà bên thuế k có phản hồi gì thì sử dụng dc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *