Các khoản chi phí điện, nước Công ty chi trả nhưng hóa đơn lại mang tên cá nhân …

Các khoản chi phí điện, nước Công ty chi trả nhưng hóa đơn lại mang tên cá nhân cho thuê nhà thì có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?
==================
Câu hỏi:
Công ty tôi mới thành lập tháng 1/2017, có ký Hợp đồng thuê nhà của 1 cá nhân làm trụ sở văn phòng. Xin hỏi các khoản chi phí điện, nước Công ty chi trả nhưng hóa đơn lại mang tên cá nhân đó thì có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

——————–

Trả lời:

Tại điểm 15, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định khoản chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước. Nếu Công ty bạn có chứng từ thanh toán cho cá nhân phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê thì được chấp nhận vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nguồn : TCT
==============
06/08/17 – Hoa Nguyen .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 6, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *