Em có trường hợp về lãnh BH Thất nghiệp nhờ a/c tư vấn giùm em.
Công ty em có 1 người tham gia BHXH liên tục 12 tháng, đến tháng 9/2016 người đó nghĩ việc. Nhưng tại thời điểm đó kế toán cũ báo giảm và chốt sổ để người đó lãnh BHTN, nhưng do lúc đó công ty còn nợ tiền Bảo hiểm nên người đó không lãnh BHTN được.
Sang tháng 4/2017 công ty e đã hòan tất nợ tiền BH .Thì kế toán báo tăng người đó vào tháng 5/2017 và báo giảm tháng 6/2017 để người đó được lãnh BHTN. Nhưng kế toán báo lại là bên BHXH làm sai người đó không lãnh BHTN được. Vây giờ em báo tăng tháng 8 và báo giảm tháng 9 ? Người đó có được lãnh BHTN không ?
Tks all !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet