Cả nhà gỡ rối hộ em với Quý 2/2017 Công ty em có phát hành tem vé vận tải thuộc…

Cả nhà gỡ rối hộ em với
Quý 2/2017 Công ty em có phát hành tem vé vận tải thuộc loại Hóa đơn GTGT . Có làm bảng phân bổ hóa đơn cho 4 xe, Mỗi xe 2 cuốn. Tổng hóa đơn 4 xe xé là 549, số hóa đơn không liên tiếp nhau lên báo cáo sử dụng tổng hóa đơn sử dụng xóa, mất, hủy nó hiển thị là từ 0000001 đến 0000549. Giờ em phải giải quyết thế nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *