Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty tư vấn thiết kế 1. Thời điểm xuất hó…

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty tư vấn thiết kế
1. Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty dịch vụ tư vấn thiết kế là thời điểm nào?

2. Thời điểm tính thuế GTGT là khi nào?

3. Thời điểm tính thuế TNDN là khi nào?

4. Mức phạt chế tài sản thời điểm như thế nào?

*Căn cứ:

– Điều 16 Khoản 2 điểm a. Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014

– Điều 8 Khoản 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013

– Điều 3 khoản b Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

– Điều 11 Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

+Về Ngày lập hóa đơn: là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

+Về Thuế GTGT: là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+Về Thuế TNDN: là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC

*Mức phạt xuất sai thời điểm:

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Lập hoá đơn không đúng thời điểm.
a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
*Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).
*Như vậy:
– Vậy thời điểm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu và tính thuế giá trị gia tăng đối với loại hình công ty dịch vụ tư vấn thiết kế sẽ được tính vào thời điểm nghiệm thu bản thiết kế và bàn giao bản vẽ thiết kế giữa bên mua và bê bán

– Mức phạt chế tài: hành vi kê khai sai và chậm xuất hóa đơn truy lại thuế VAT đúng thời điểm nghiệm thu của kỳ kê khai + truy thu thuế TNDN+ phạt chậm nộp 0.05%/ngày + phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166

*Chi tiết tại:

– Điều 16. Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014

– Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013

– Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015

– Điều 11 Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *