THAM KHẢO – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG VÀ THỦ TỤC GỬI HỒ S…

THAM KHẢO – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG VÀ THỦ TỤC GỬI HỒ SƠ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG
================
I. ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG
========

A.THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

– Công văn đề nghị của doanh nghiệp (03 bộ).

– Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp theo mẫu (03 bộ).

– Phụ cấp lương theo mẫu (nếu có – 03 bộ).

– Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương (03 bản).

– Ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản, có kết quả biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cụ thể từng nội dung).

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 (mười) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: không thu.

Ghi chú:

Đề nghị đơn vị khi đến đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương mang theo bản chính hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

============$
II. THỦ TỤC GỬI HỒ SƠ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG
=====

Hồ sơ hệ thống thang bảng lương

Công văn gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương: được thay thế bằng mẫu đính kèm(CV thang bảng lương : http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn/Portals/0/2.%20NewsDocs/CV%20g%E1%BB%ADi%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20thang%20b%E1%BA%A3ng%20l%C6%B0%C6%A1ng.pdf?ver=2016-02-03-115014-447)

Điều chỉnh cụm từ :”Ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản, có kết quả biểu quyết đồng ý hay không đồng ý từng nội dung)” thành “Ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (đối với đơn vị có tổ chức công đoàn) hoặc ý kiến góp ý của liên đoàn lao động quận 1 (đối với đơn vị chưa thành lập tổ chức công đoàn)”

Nguồn: UBND Q1, TP. HCM

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *