Mình sưu tầm được file Excel gồm các form dùng để đăng ký kê khai thuế ban đầu, …

Mình sưu tầm được file Excel gồm các form dùng để đăng ký kê khai thuế ban đầu, form đăng ký đặt in hóa đơn … Các bạn chỉ cần điền thông tin cơ bản vào và các form tự động cập nhật thông tin dữ liệu. Bạn nào cần để lại thông tin mình gửi cho.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

One thought on “Mình sưu tầm được file Excel gồm các form dùng để đăng ký kê khai thuế ban đầu, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *