tớ có tình huống sau: năm 2000 dư có tk 131 của cty A, nhưng đến 2014 mới xuất h…

tớ có tình huống sau: năm 2000 dư có tk 131 của cty A, nhưng đến 2014 mới xuất hđ, thuế bắt ghi nhận doanhthu tại năm 2014. vậy phải làm sao để thuế ko bắt ghi nhận doanh thu năm đó.
theo các bạn trg hợp này phait làm thế nào vậy

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 29, 2017

account_box admin

4 thoughts on “tớ có tình huống sau: năm 2000 dư có tk 131 của cty A, nhưng đến 2014 mới xuất h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *