Có bạn nào đang làm về bảo hiểm thai sản không a. Thời gian tính bảo hiểm là 6 t…

Có bạn nào đang làm về bảo hiểm thai sản không a. Thời gian tính bảo hiểm là 6 tháng quy ra ngày thì có đếm thứ 7 và chủ nhật không vậy????
Mình cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Có bạn nào đang làm về bảo hiểm thai sản không a. Thời gian tính bảo hiểm là 6 t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *