Mọi người cho tôi hỏi: 1. Lãi phải trả ngân hàng nhưng chưa trả thì hạch toán nh…

Mọi người cho tôi hỏi:
1. Lãi phải trả ngân hàng nhưng chưa trả thì hạch toán như thế nào có dc tính là chi phí được trừ TNDN không?
2. Lãi phạt chậm trả lãi ngân hàng chưa trả thì hạch toán như thế nào có dc tính là chi phí được trừ TNDN không?
3. Giải pháp cho các tình huống trên.

Xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 24, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho tôi hỏi: 1. Lãi phải trả ngân hàng nhưng chưa trả thì hạch toán nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *