Viết phiếu thì k bằng một phần thực tế thu. Vậy số thực tế đi đầu vậy hu hu…

Viết phiếu thì k bằng một phần thực tế thu. Vậy số thực tế đi đầu vậy hu hu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 23, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *