Anh/chị ơi! Trong thời gian chuyển quận Công ty Có được phép xuất hóa đơn không …

Anh/chị ơi! Trong thời gian chuyển quận Công ty Có được phép xuất hóa đơn không ak. Em cảm ơn ak

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

One thought on “Anh/chị ơi! Trong thời gian chuyển quận Công ty Có được phép xuất hóa đơn không …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *