Hàng Nhập khẩu Để Hh Nk đến ntd, các sắc thuế đánh theo thứ tự 1. NK 2. TTDB …

Hàng Nhập khẩu

Để Hh Nk đến ntd, các sắc thuế đánh theo thứ tự
1. NK
2. TTDB
3. GTGT

Mình đang có 2 thắc mắc
A. Tại sao lại theo thứ tự đó?
B. Giả sử, thay đổi thứ tự, thì có gì sai và không thể áp dụng hay tình huống nào đó?

#nddbao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Hàng Nhập khẩu Để Hh Nk đến ntd, các sắc thuế đánh theo thứ tự 1. NK 2. TTDB …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *