Dear all — TTheo quy định tại Điều 186 Luật lao động năm 2012 như sau: “Đối với…

Dear all

TTheo quy định tại Điều 186 Luật lao động năm 2012 như sau: “Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định”. Tuy nhiên, thực tế thì có khoảng mấy phần trăm doanh nghiệp thực hiện điều này nhỉ?
Sang Nguyen

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 17, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Dear all — TTheo quy định tại Điều 186 Luật lao động năm 2012 như sau: “Đối với…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *