e chào các tiền bối. cho hỏi chút inh nghiệm về bảo hiểm xã hội. cty e cho 1 bạn…

e chào các tiền bối. cho hỏi chút inh nghiệm về bảo hiểm xã hội. cty e cho 1 bạn gửi đóng bảo hiểm thai sản. bây giờ thanh tra trong bảng lương lại ko có tên họ đang bắt chuy thu và phạt.canh chị cho e xin cao kiến ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “e chào các tiền bối. cho hỏi chút inh nghiệm về bảo hiểm xã hội. cty e cho 1 bạn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *