MỘT SỐ LƯU Ý VỀ ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0% Thuế GTGT là loại thuế tiêu dùng…

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0%

Thuế GTGT là loại thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lắp. Thuế được đánh theo nguyên tắc điểm đến, vì thế mà có sự khác biệt giữa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Do đó, cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

Xét theo phạm vi tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, ta có:

– Tiêu thụ trong nước;

– Xuất khẩu và các trường hợp được coi như xuất khẩu (bán vào khu phi thuế quan, xuất khẩu tại chổ…)

Hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước ta chia thành 2 nhóm đối tượng là không chịu thuế và chịu thuế.

– Nhóm không chịu thuế: Bao gồm 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ khác nhau được quy định tại điều 4, TT 219/2013 và đã được sửa đổi, bổ sung bởi một số thông tư khác (xem bài Lý do hàng hóa không chịu thuế và không phải kê khai, tính nộp thuế).

– Nhóm chịu thuế ta lại chia tiếp thành: Không kê khai, tính nộp thuế và phải kê khai, tính nộp thuế.

+ Nhóm không phải kê khai, tính nộp thuế có 7 trường hợp được quy định tại điều 5, TT 219/2013 và đã được sửa đổi, bổ sung bởi 1 số thông tư khác (xem bài Lý do hàng hóa không chịu thuế và không phải kê khai, tính nộp thuế).

+ Nhóm phải kê khai, tính nộp thuế (tiêu thụ nội địa) có: Mức thuế suất 5% áp dụng cho 14 nhóm hàng hóa, dịch vụ và mức thuế suất 10% áp dụng cho hầu hết các hàng hóa, dịch vụ còn lại, không thuộc đối tượng không chịu thuế và đối tượng áp dụng thuế suất 5%.

Đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc các trường hợp được xem như xuất khẩu ta cần chú ý:

– Nếu đối tượng hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp ngoại lệ, không được áp dụng thuế suất 0%, thì nó quay về bản chất vốn có của nó như khi nó được tiêu thụ trong nước (có 7 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp ngoại lệ như thế).

– Nếu hàng hóa, dịch vụ không thuộc trường hợp ngoại lệ, nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0% gồm: Có hợp đồng mua bán; Có tờ khai hải quan (trừ dịch vụ cung cấp vào khu phi thuế quan); Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Thì được áp dụng thuế suất 0%. Còn ngược lại, không đảm bảo đủ 3 điều kiện vừa nêu thì phải quay về áp dụng như đối với hàng hóa tiêu thụ trong nước.

– Riêng trường hợp, nếu không đảm bảo đủ 3 điều kiện áp dụng thuế suất 0% như đã nêu trên nhưng đã được cơ quan Hải quan xác nhận hàng hóa đã thực xuất thì trường hợp này không tính, nộp thuế đầu ra nhưng thuế đầu vào tương ứng với nó sẽ không được khấu trừ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *