EM CHÀO CÁC ANH CHI Ạ EM CÓ VƯỚNG MẮC MONG A/C NÀO BIẾT CHỈ EM VỚI.EM ĐANG BÁO G…

EM CHÀO CÁC ANH CHI Ạ
EM CÓ VƯỚNG MẮC MONG A/C NÀO BIẾT CHỈ EM VỚI.EM ĐANG BÁO GIẢM LAO ĐỘNG THAI SẢN NHƯNG ĐẾN MỤC SỐ 19 VÀ 20 TRONG PHẦN MỀN CÓ NỘI DUNG LÀ 19: SỐ HIỆU VB, 20: NGÀY BAN
HAI MỤC NÀY LÀ MÌNH ĐIỀN THÔNG TIN GÌ VẬY Ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 25, 2017

account_box admin

One thought on “EM CHÀO CÁC ANH CHI Ạ EM CÓ VƯỚNG MẮC MONG A/C NÀO BIẾT CHỈ EM VỚI.EM ĐANG BÁO G…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *