Đối với công ty thi mua quyển hoa đơn về co hoa đơn ban hang cua thuê thi đinh k…

Đối với công ty thi mua quyển hoa đơn về co hoa đơn ban hang cua thuê thi đinh khoản vao tk6425 hay 6427 thi đung ah. Ai biết chi giùm minh với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Đối với công ty thi mua quyển hoa đơn về co hoa đơn ban hang cua thuê thi đinh k…”

  • Câu hỏi của bạn thế? Thì ai trả lời giúp được . Đoc không có hiểu. Mua về chua xuất bán thi sao là định khoản được… phí mua hoá đơn hay thê nào? Nếu phí, lệ phí thì cho vào Tk phí, lệ phí. Cp quản lý bình thường. 6427 la cp quan lý Doanh nghiệp. 6425 thường là cp liên quan đến phí ngân hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *