Cả nhà cho mình hỏi, mình có thông báo nộp tiền thuê đất năm 2017 làm 2 kỳ. Mình…

Cả nhà cho mình hỏi, mình có thông báo nộp tiền thuê đất năm 2017 làm 2 kỳ. Mình nộp một lần tổng 2 kỳ có được không ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 12, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi, mình có thông báo nộp tiền thuê đất năm 2017 làm 2 kỳ. Mình…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *