Mọi ng quyết toán bao lâu? Lần 1 của m là 2 nửa buổi sáng cho 2 người. Lần 2 là…

Mọi ng quyết toán bao lâu?
Lần 1 của m là 2 nửa buổi sáng cho 2 người.
Lần 2 là 3 ngày cho 4 người. O biết xong chưa
Mệt dã dời……

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi ng quyết toán bao lâu? Lần 1 của m là 2 nửa buổi sáng cho 2 người. Lần 2 là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *